Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím pole "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" dávám společnosti

COLBER INVEST, s.r.o., IČO: 26815401,

se sídlem: Dvorského 105/36, 779 00 Olomouc

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl C, vložka26593

tel.: 800 428 428, e-mail: olomouc@colberinvest.cz, www.colberinvest.cz

dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

klientů společnosti Colber Invest, s.r.o.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“) tímto  jako klient a uživatel webových stránek www.colberincest.cz, společnosti Colber Invest, s.r.o., IČ: 26815401, se sídlem Dvorského 105/36, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl C, vložka 26593,jako správci osobních údajů (dále „správce “), uděluji souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v rozsahu:

a)    jméno a příjmení,

b)    obchodní firma,

c)    poštovní adresa nebo sídlo společnosti,

d)    datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e)    telefonní číslo nebo

f)     e-mailová adresa

 

Účel zpracování osobních údajů.

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu olomouc@colberinvest.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup.

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat a můžeme za výše uvedenými účely dále předat našim subdodavatelům (dále jen „zpracovatel“), aby pro nás provedli jejich zpracování. Vaše osobní údaje mohou být předány:

a)   zpracovatelům, kteří poskytují správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

b)     spolupracujícím realitním makléřům;

c)     hypotečním poradcům;

e)     externí advokátní kanceláři;

f)      znalcům v oboru oceňování nemovitostí či v oboru stanovení energetické náročnosti budov;

g)     externí účetní;

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

Doba zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup; znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu; znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz; znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování; znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku; znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese olomouc@colberinvest.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.